Innovation Gym

Szukaj
Close this search box.
Szukaj

Polityka prywatności

 

 1. Kto jest administratorem danych osobowych ? Jak się z nim skontaktować ?

 

Niniejszy dokument zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Innovation Clinic P.S.A z siedzibą we Wrocławiu. Niniejsza informacja ma charakter ogólny, co oznacza, że jest adresowana do osób co do których nie została skierowana informacja szczegółowa dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z konkretnymi celami.

Administratorem danych osobowych jest Innovation Clinic P.S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław, Numer KRS: 0000963257, NIP: 8943183768.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@innovationclinic.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 785 – 839 – 276 lub pisemnie na adres siedziby spółki.

Innovation Clinic P.S.A. z siedzibą we Wrocławiu przetwarza dane osób przede wszystkim w celu prowadzenia działalności w postaci centrum medycyny estetycznej i regeneracyjnej. Dane osobowe pochodzą przede wszystkim od osób zainteresowanych usługami i ofertą administratora, jak również klientów.

Niniejsze informacje kierowane są w szczególności do:

 1. osób zainteresowanych usługami administratora,
 2. klientów korzystających z usług administratora,
 3. osób biorące udział w konkursach, promocjach; realizujące karty podarunkowych, Vouchery,
 4. osób objętych monitoringiem wizyjnym.

 

 1. W jakim celu są przetwarzane dane ? Jaki zakres ? Jaka podstawa prawna ?

 

Czynność Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
wysłanie wiadomości e-mail, kontakt telefoniczny lub pisemny, skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie internetowej w celu zainicjowania kontaktu i uzyskania informacji zwrotnej nawiązanie kontaktu przez potencjalnych klientów Imię i nazwisko, adres e- mail, nr telefonu, konieczność przetwarzania do realizacji działania podjętego na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO i/lub prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na pytania zgłaszającego
obsługa klienta zawarcie i realizacja umowy dotyczącej usług oferowanych przez Administratora imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, wiek, data urodzenia, numer PESEL, dane o stanie zdrowia, wizerunek oraz inne dane osobowe, które będą niezbędne w związku z realizacją usług i prowadzeniem dokumentacji medycznej.

konieczność dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem w zakresu  usług oferowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

oraz w zakresie danych dotyczących stanu zdrowia i dane biometryczne:

a)     udzielenie usługi nie kwalifikowanej jako świadczenie zdrowotne –  na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – art. 9 ust. 2 a) RODO,

b)     udzielenie usługi kwalifikowanej jako świadczenie zdrowotne –  przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie – art. 9 ust. 2 h) RODO,

c)     ustalenie odpowiedzialności prawnej, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do Administratora na podstawie – art. 9 ust. 2 f) RODO,

monitoring wizyjny w siedzibie Administratora zabezpieczenie mienia należącego do administratora oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników wizerunek realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona mienia i bezpieczeństwa użytkowników i pracowników centrum medycyny estetycznej i regeneracyjnej

 

 1. Do kiedy są przetwarzane dane ?
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu zrezygnowania z usługi objętej zgodą lub cofnięcia zgody.
 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie spełnienia obowiązków kontraktowych będą przetwarzane po zakończeniu współpracy – tylko i wyłącznie w zakresie danych niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej współpracy.
 1. w przypadku realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa do czasu ich zrealizowania. W zakresie przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej będą one przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (okres podstawowy: 20 lat począwszy od końca roku kalendarzowego w którym dokonano ostatniego wpisu do dokumentacji medycznej),
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora do czasu istnienia tego interesu lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie danych pochodzących z monitoringu wizyjnego przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

 1. Komu mogą być udostępnione dane ?

Dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom i współpracownikom  oraz odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców którzy świadczą takie usługi jak: obsługa informatyczna, obsługa administracyjna, księgowa oraz obsługa medyczna  i realizacja świadczeń zdrowotnych (np. laboratoria medyczne).

Dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym także w zakresie ich profilowania.

 1. Jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane ?

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:

 1. prawo do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: iod@innovationclinic.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki.

Ponadto, osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.