Regulamin Klubu Innovation Gym

 

 1. Postanowienia ogólne 
 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z obiektu sportowego prowadzonego pod marką Innovation Gym (dalej jako „Klub”), przez Innovation Clinic Prosta Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000963257, posiadającą numer NIP: 8943183768 oraz numer REGON: 521589601.
 3. Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z usług Klubu.
 4. Personel Klubu uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby korzystającej z Klubu w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z poszczególnych usług. 
 5. Osoba korzystająca z usług Klubu zwana będzie dalej „Członkiem Klubu”. 
 1. Ogólne zasady korzystania z Klubu 
 1. Ze wszelkich usług Klubu korzystać mogą osoby, które ukończyły 16 lat; 
 2. Osoby, które ukończyły 16 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usług Klubu:
 1. w obecności pełnoletniego opiekuna lub 
 2. po wyrażeniu przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) pisemnej zgody na samodzielne korzystanie z Klubu. W przypadku wątpliwości co do autentyczności oświadczania o wyrażeniu zgody przez rodzica (opiekuna prawnego), personel Klubu może zażądać złożenia tego oświadczenia w Klubie, w obecności personelu Klubu.
 1. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu udostępnionego w Klubie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. 
 2. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz: 
 1. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających; 
 2. palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów; 
 3. krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe; 
 4. handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek; 
 5. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody Innovation Gym; 
 6. wprowadzania zwierząt; 
 7. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych; 
 8. prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Innovation Gym, w szczególności treningów personalnych,  
 1. Członkowie Klubu przebywający na terenie Klubu zobowiązani są do: 
 1. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych osób przebywających na terenie Klubu;
 2. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić udostępnione mienie na uszkodzenie lub zniszczenie; 
 3. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny; 
 4. podporządkowania się poleceniom personelu Klubu; 
 5. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (ew. uzyskania informacji od personelu Klubu w przypadku braku takiej instrukcji przy sprzęcie) przed przystąpieniem do jego używania; 
 6. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu; 
 7. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone; 
 8. używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania z natrysków; 
 9. opuszczenia terenu Klubu do obowiązującej godziny jego zamknięcia. 
 1. Innovation Gym nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania Członka Klubu i z jego winy, w szczególności polegające na korzystaniu ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym w sposób niezgodny z instrukcjami obsługi lub wskazówkami personelu Klubu.
 2. Członek Klubu zobowiązany jest do dostosowania obciążeń do jego możliwości, a w przypadku braku stosownej wiedzy, co do własnych możliwości, zobowiązany jest do poinformowania o tym personelu Klubu oraz skorzystania z pomocy trenera. 
 3. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Członek Klubu powinien zasięgnąć opinii lekarskiej. 
 4. Członek Klubu korzystający z usług Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu czystego stroju i do zmiany obuwia na czyste obuwie sportowe. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem do innych pomieszczeń. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia lub wykorzystania obuwia specjalnego, o czym informuje personel Klubu.
 5. Członek Klubu jest zobowiązany do przechowywania swoich rzeczy osobistych w szafkach znajdujących się w szatni 
 6. Innovation Gym informuje, że pomieszczenia Klubu, z wyłączeniem szatni i łazienek, mogą być monitorowane przy pomocy sieci kamer przemysłowych, w celu zapewniania bezpieczeństwa. 

III. Siłownia i zajęcia grupowe 

 1. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu, w szczególności trenera lub instruktora zajęć grupowych. 
 2. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z ręcznika umieszczanego na sprzęcie, z którego korzysta.
 3. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym z zastrzeżeniem godzin otwarcia Klubu. 
 4. Uczestnictwo w zajęciach grupowych wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. 
 5. Innovation Gym zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia Członków Klubu jest mniejsza niż cztery osoby. 
 6. Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na cztery godziny przed ich rozpoczęciem. 
 7. Trzykrotna nieobecność Członka Klubu (bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu) na zajęciach grupowych w okresie 21 dni mimo zarezerwowania miejsca, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji na zajęcia grupowe przez 7 dni od dnia wprowadzenia blokady. Zablokowany Członek Klubu może w takiej sytuacji zarezerwować miejsce na zajęcia grupowe wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których chce uczestniczyć. 
 8. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa personel Klubu może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali.
 9. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w zajęciach. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się, jego zarezerwowane miejsce na zajęciach grupowych może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej. 
 10. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca (w tym tych, którzy nie mają takiej możliwości z uwagi na blokadę lub brak podania danych) lub znajdują się na liście rezerwowej, decyduje wyłącznie personel recepcji Klubu (nie osoba prowadząca zajęcia grupowe). 
 11. W przypadku powzięcia przez Instruktora zajęć grupowych wątpliwości co do zgodności ilości osób na sali zajęć grupowych z ilością osób, które dokonały rezerwacji na zajęcia, Instruktor uprawniony jest do pobrania z recepcji listy z zapisami i zweryfikowania tożsamości osób przebywających na sali, z jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia sali przez osoby, które na liście się nie znajdują. 
 12. Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora zajęć grupowych. 
 13. Członek Klubu korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora zajęć grupowych o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych. 
 14. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie personel Klubu. 
 15. O otwarciu lub zamknięciu drzwi i okien decyduje wyłącznie personel Klubu. 
 16. Innovation Gym zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych, lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku. 
 1. Postanowienia końcowe 
 1. Regulamin dostępny jest w Klubie Innovation Gym oraz na stronie internetowej www.innovationgym.pl
 2. Innovation Gym uprawnione jest do zmiany treści Regulaminu. 

 1,044 Obserwatorów

Facebook
Instagram