OGÓLNE WARUNKI UMOWY

 

Niniejsze ogólne warunki umowy (dalej jako: „OWU”) mają zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Innovation Clinic P.S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Aleja Śląska 1  (54-118 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000963257, posiadającą numer NIP: 8943183768 oraz numer REGON: 521589601, a osobami korzystającymi z prowadzonego pod marką „Innovation Gym” obiektu sportowego (dalej jako: „Członkowie Klubu”).

 1. Podstawowe zasady korzystania z Klubu. 
 1. Prawa i obowiązki Innovation Gym oraz Członków Klubu regulują niniejsze Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin Klubu. OWU oraz Regulamin Klubu dostępne są w recepcji obiektu oraz na stronie Internetowej Innovation Gym ). www.innovationgym.pl
 2. Innovation Gym świadczy na rzecz Członków Klubu następujące usługi: 
 • prowadzenia konta w Portalu Klienta (dalej „Konto Klienta”) zapewniającego Członkowi Klubu możliwość m.in. zarządzania swoim Karnetem i płatnościami oraz rezerwację miejsca na zajęciach w Klubie; 
 • dostępu do Klubu, zgodnie z warunkami Karnetu, Wejścia Jednorazowego lub Zaproszenia do Klubu,

 

 1. Niniejsze OWU znajdują zastosowanie w stosunku do Członków Klubu korzystających z usług określonych w Cenniku na podstawie:
 2. umowy zawartej na czas określony (dalej jako „Karnet”); 
 3. zakupu jednorazowego wejścia do Klubu (dalej jako: „Wejście Jednorazowe”); 
 4. zaproszenia indywidualnego (dalej jako: „Zaproszenie do Klubu”),
 5. bezpłatnego, pierwszego, jednorazowego wejścia. 
 1. W Innovation Gym stosowane są następujące rodzaje Karnetów: 
  1. „Karnet Innovation Gym no limit” – uprawniający do korzystania z siłowni, zajęć grupowych fitness bez limitu oraz sauny.
  2. „Karnet Innovation Gym Half Day” – uprawniający do korzystania z siłowni, zajęć grupowych fitness bez limitu do godziny 14:00
  1. Szczegóły dostępnych usług znajdują się w Cenniku.
  2. Aktualny Cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego OWU. 
  3. Cennik dostępny jest w Klubie oraz na stronie Internetowej Innovation Gym. 
  4. Aktywacja każdego z Karnetów następuje w dniu wskazanym przez Członka Klubu, nie później jednak niż 30 dni od dnia zakupu oraz najpóźniej przy pierwszym skorzystaniu z usług Klubu w ramach danego Karnetu.
  5. Poszczególne Karnety uprawniają do korzystania z usług Klubu w różnych godzinach w określone dni tygodnia. Szczegóły związane z godzinami obowiązywania Karnetów znajdują się w Cenniku, z zastrzeżeniem godzin otwarcia Klubu. Informacja o godzinach otwarcia Klubu znajduje się w Klubie oraz na stronie internetowej Innovation Gym. Jednocześnie Innovation Gym zastrzega sobie prawo do zmiany lub skrócenia godzin otwarcia Klubu w święta państwowe lub kościelne. 
  1. Ograniczenia wiekowe. Zawarcie umowy. 
  2. Z usług Klubu korzystać mogą osoby, które ukończyły 16 lat; 
  3. Osoby, które ukończyły 16 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usług Klubu: 
  4. w obecności pełnoletniego opiekuna będącego Członkiem Klubu lub 
  5. po wyrażeniu przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) pisemnej zgody na samodzielne korzystanie z Klubu. W przypadku wątpliwości co do autentyczności oświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodzica (opiekuna prawnego), personel Klubu może zażądać złożenia tego oświadczenia w Klubie, w obecności pracownika Klubu. 
  6. Umowa na Karnet lub Wejście Jednorazowe zostaje zawarta poprzez wybór właściwego Karnetu lub Wejścia Jednorazowego oraz wniesienie opłaty, zgodnie z warunkami Karnetu lub Wejścia Jednorazowego. 
  7. W przypadku braku wniesienia przez Członka Klubu opłaty za Karnet lub Wejście Jednorazowe, umowa na Karnet lub Wejście Jednorazowe nie zostaje zawarta. 
  8. Innovation Gym jest uprawniony do odmowy zawarcia nowej umowy z Członkiem Klubu, z którym poprzednia umowa została rozwiązana w trybie natychmiastowym z powodu: 
  9. zalegania przez Członka Klubu z płatnościami wynikającymi z umowy do czasu uregulowania przez Członka Klubu zaległych opłat;
  10. ze względu na naruszenie Regulaminu Innovation Gym w zakresie zasad bezpieczeństwa lub zasad współżycia społecznego obowiązujących w Klubie

  III. Portal Klienta. Wejście do Klubu

  1. Każdy Członek Klubu, korzystający z usług Innovation Gym na podstawie Karnetu jest zobowiązany do posiadania konta w Portalu Klienta. 
  2. Wejście przez bramkę Klubu odbywa się za pomocą, wygenerowanego za pośrednictwem aplikacji kodu QR.
  3. Udostępnienie aplikacji osobom trzecim jest niedozwolone i będzie skutkowało nałożeniem na Klubowicza kary zgodnie z cennikiem.
  4. Personel Klubu uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby posługującej się aplikacją. 
  5. Personel Klubu uprawniony jest do żądania okazania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z usługi.
  6. Identyfikacja Członka Klubu podczas wejścia do Klubu. 
  7. W celu udzielenia Członkowi Klubu dostępu do Klubu, Innovation Gym dokonuje: 
  8. weryfikacji tożsamości Członka Klubu; oraz 
  9. weryfikacji uprawnienia Członka Klubu do skorzystania z usług Klubu, zgodnie z warunkami Karnetu, Wejścia Jednorazowego.
  10. Weryfikacja tożsamości Członka Klubu odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości okazanego przez Członka Klubu w recepcji Klubu lub innym wyznaczonym do tego miejscu w Klubie. 


  11. Płatności. 
  12. Płatności za poszczególne usługi realizowane są z góry, zgodnie z Cennikiem oraz przyjętymi okresami rozliczeniowymi. 
  13. Innovation Gym może dopuszczać dokonywanie płatności za poszczególne usługi poprzez system płatności cyklicznych. 
  14. W przypadku dokonywania przez Członka Klubu płatności za usługi poprzez system płatności cyklicznych polegających na automatycznych obciążeniach karty kredytowej lub debetowej Członek Klubu jest zobowiązany do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej lub debetowej. Limity te powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych oraz dla transakcji internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty. 
  15. Innovation Gym zastrzega sobie prawo do ponownych prób obciążeń rachunku Członka Klubu, gdy w wymaganym terminie obciążenie wynikające z umowy nie zostanie zrealizowane. 
  16. Okoliczność braku skutecznego obciążenia karty kredytowej lub debetowej nie zwalniają Członka Klubu z obowiązku uiszczenia opłat. 
  17. Opłatę za Karnet Członka Klubu może uiścić osoba trzecia, pod warunkiem złożenia w recepcji Klubu oświadczenia o zobowiązaniu do ponoszenia takiej opłaty oraz o upoważnieniu do obciążenia jej karty kredytowej lub debetowej opłatą za Karnet Członka Klubu. 
  18. Zamrożenie umowy. 
  19. Karnet może zawierać opcję jego zamrożenia („Zamrożenie”). Informacja o tym, czy dany Karnet zawiera opcję Zamrożenia, znajduje się w Cenniku. 
  20. Jeżeli Karnet zawiera opcję Zamrożenia, Członek Klubu korzystający z usług Klubu na podstawie tego Karnetu uprawniony jest do złożenia oświadczenia, w którym deklaruje, że nie będzie korzystać aktywnie z Klubu we wskazanym okresie (dalej jako „Okres Zamrożenia”) zgodnie z informacją wskazaną w Cenniku. Oświadczenie o Zamrożeniu można składać osobiście w recepcji Klubu lub przesłać na adres: 
  21. Z opcji Zamrożenia nie może skorzystać Członek Klubu, który zalega z płatnością za jeden lub więcej okresów rozliczeniowych. 
  22. W przypadku, jeżeli opcja Zamrożenia dostępna jest dla Karnetu płatnego w okresach rozliczeniowych, w wyniku Zamrożenia w kolejnym lub kolejnych okresach rozliczeniowych, za który bądź które nie została jeszcze wniesiona opłata (w zależności od długości trwania Okresu Zamrożenia), następujących po Okresie Zamrożenia, pobierana jest opłata pomniejszona proporcjonalnie, w zależności od długości Okresu Zamrożenia. 
  23. Oświadczenie o Zamrożeniu może dotyczyć obecnego lub kolejnego okresu rozliczeniowego. 
  24. Oświadczenie o Zamrożeniu musi zostać złożone co najmniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem Okresu Zamrożenia. 
  25. Oświadczenie o Zamrożeniu można wycofać w dowolnym momencie w odniesieniu do pełnych dni Zamrożenia, które jeszcze nie upłynęły i o ile nie została jeszcze opłacona pomniejszona opłata, o której mowa w ust. 4. 
  26. Okres Zamrożenia nie może przypadać na okres wypowiedzenia ani ostatni miesiąc obowiązywania Karnetu. W trakcie Zamrożenia Karnetu nie może zostać złożone wypowiedzenie umowy. 
  27. W przypadku, kiedy z Zamrożenia korzysta osoba związana umową na czas określony, umowa ta ulega przedłużeniu o okres równy Okresowi Zamrożenia. 
  28. Cesja praw z umowy. 
  29. W ramach każdego z Karnetów możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków Członka Klubu na osobę trzecią (cesja) za zgodą Innovation Gym. 
  30. Osoby zainteresowane dokonaniem cesji zobowiązane są skontaktować się z personelem Klubu w celu dokonania stosownych formalności. 

  VII. Odstąpienie od umowy w przypadku jej zawarcia przez Internet. 

  1. W przypadku zawarcia umowy przez stronę www. Członek Klubu może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie pod adres Innovation Gym lub osobiście w dowolnym Klubie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakupu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem pod adres Innovation Gym, Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław z dopiskiem „Odstąpienie Innovation Gym” lub mailowo na adres: biuro@innovationgym.pl
  2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli Członek Klubu wykorzystał w całości zakupioną usługę. 
  3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
  4. Innovation Gym dokonuje zwrotu należności osobie, która skutecznie odstąpiła od umowy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia, w taki sam sposób, w jaki należność została zapłacona, chyba że osoba wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu. 

  VIII. Klauzula modyfikacyjna. 

  1. Innovation Gym zastrzega sobie prawo do zmiany OWU lub Regulaminu na zasadach określonych w punktach poniżej. 
  2. Zmiany postanowień OWU lub Regulaminu mogą zostać wprowadzone wyłącznie z ważnych przyczyn tj.: 
  3. zmiany oferowanych przez Innovation Gym produktów, w tym zmian Cennika; 
  4. zmiany rozwiązań w zakresie mechanizmu weryfikacji uprawnień Członka Klubu do korzystania z usług Klubu; 
  5. gdy potrzeba wprowadzenia zmiany jest uzasadniona zmianą możliwych sposobów płatności; 
  6. zmiany marki, adresu strony internetowej lub adresu poczty elektronicznej, 
  7. gdy potrzeba wprowadzenia zmiany jest uzasadniona względami bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Klubu lub wynika z potrzeby zapewnienia przestrzegania zasad współżycia społecznego na terenie Klubu; 
  8. gdy potrzeba wprowadzenia zmiany uzasadniona jest potrzebą usprawnienia procesu obsługi klienta lub podniesienia jakości świadczonych usług; 
  9. gdy potrzeba wprowadzenia zmiany wynika z rozszerzania funkcjonalności Klubu lub zakresu świadczonych przez Innovation Gym usług – w zakresie, w jakim dotyczy tych nowych funkcjonalności lub usług; 
  10. gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
  11. gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem Sądu. 
  12. Przed wejściem w życie zmiany OWU lub Regulaminu Innovation Gym zobowiązany jest doręczyć Członkowi Klubu treść proponowanych zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Członka Klubu w sposób umożliwiający jej wydrukowanie oraz zapisanie na dysku komputera. 
  13. Dostarczenie treści zmian nastąpi co najmniej miesiąc przed ich wprowadzeniem. 
  14. Okres wskazany w ust. 4 może być krótszy w sytuacji, kiedy: 
  15. zmiana spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaś czas między publikacją aktu prawnego, który wymusza zmiany, a jego wejściem w życie, jest krótszy niż miesiąc; 
  16. zmiana spowodowana jest ostateczną decyzją organu administracji publicznej lub prawomocnym wyrokiem sądu, które nakazują jej wprowadzenie w terminie krótszym niż miesiąc. 
  17. Członek Klubu, który nie zgadza się na wprowadzone zmiany, może do dnia ich wejścia w życie wypowiedzieć umowę ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego lub dzień poprzedzający dzień wejścia w życie wprowadzonych zmian. 
  18. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie w Klubie Innovation Gym lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres ….
  19. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie okresu rozliczeniowego opłata z tytułu świadczonych usług obliczana jest proporcjonalnie. 
  20. Rozwiązanie i zamrożenie umowy przez Innovation Gym. 
  21. W sytuacji wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron jest uprawniona do zawieszenia umowy do dnia ustąpienia okoliczności siły wyższej uniemożliwiających należytą realizację umowy. 
  22. Innovation Gym uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym lub zamrożenia świadczenia usług w sytuacjach, jeżeli: 
  23. wystąpi inne wyjątkowe wydarzenie, przez które Innovation Gym, mimo dołożenia odpowiedniej staranności, nie będzie mógł świadczyć usług zgodnie z umową, 
  24. Członek Klubu przeniesie prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę trzecią bez wymaganej zgody Innovation Gym, 
  25. Członek Klubu poda nieprawdziwe dane lub posłuży się sfałszowanymi dokumentami przy podpisywaniu umowy, 
  26. Członek Klubu udostępni wygenerowany przy pomocy aplikacji kod QR osobie trzeciej w celu nieuprawnionego skorzystania z usług Innovation Gym; 
  27. zachowanie Członka Klubu będzie sprzeczne z OWU lub obowiązującym Regulaminem Innovation Gym, lub zasadami współżycia społecznego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Członka Klubu do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni. Wyznaczenie terminu do usunięcia naruszeń nie jest konieczne, jeżeli zachowanie Członka Klubu niesie za sobą zagrożenie utraty zdrowia lub życia Członka Klubu lub innych osób przebywających w Klubie. 
  28. Innovation Gym zastrzega sobie prawo, w przypadku wystąpienia siły wyższej w postaci wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności przez kluby fitness i siłownie ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, do zamrożenia usług przez Innovation Gym, na okres wprowadzonego zakazy prowadzenia działalności.
  29. Innovation Gym uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Członek Klubu zalega z płatnościami wynikającymi z umowy za co najmniej 3 okresy rozliczeniowe. 
  30. Postanowienia końcowe. 
  31. Członek Klubu może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Innovation Gym. Można dokonać tego osobiście w recepcji Klubu, listownie na adres Klubu lub przesyłając wiadomość e-mail pod adres: biuro@innovationgym.pl . W zgłoszeniu Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Innovation Gym zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia spełniającego powyższe warunki. 
  32. Administratorem danych osobowych Członków Klubu jest Innovation Clinic Prosta Spółka Akcyjna. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Aleja Śląska 1, 54- 118 Wrocław. 
  33. Innovation Gym nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się przez Członka Klubu do postanowień OWU oraz Regulaminu. 
  34. W sprawach nieunormowanych w OWU zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
  35. Uznanie za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszych OWU nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. 
  36. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 8 grudnia 2023 r. 
  37. Załączniki: 
  38. Załącznik nr 1 – Cennik. 
  39. Załącznik nr 2- Regulamin

   976 Obserwatorów

  Facebook
  Instagram